Všeobecné obchodní podmínky

Salon ANDY

Vrchlického 735, Dvůr Králové nad Labem

IČO: 06877061


Základní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dale jen "VOP") upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (dale jen "poskytovatel") - služby uvedené na www.andysalon.cz v provozovně Salon ANDY a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů (dale jen "klient")
 • Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
 • Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, rezervačním systémem a prostřednictvím aplikace messenger) projevuje klient svůj souhlas s VOP provozovatele.
 • Nesouhlasí-li klient s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

Objednávka služeb

 • Objednávky jsou možné prostřednictvím online rezervačního systému, sms, telefonicky, e-mailem. Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

 • Pro objednání termínu je nutné udat své osobní údaje (jméno a příjmení, telefon, e-mail) Tyto údaje nebudou nikde šířeny, zveřejňovány ani poskytovány třetím osobám.

 • Změnu smluveného termínu či jeho rušení je potřeba ohlásit nejpozději 1 pracovní den předem do 12 hodin (telefonicky). V případě pozdní změny či zrušení termínu (déle než 1 pracovní den předem do 12 hodin) si poskytovatel vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 500 Kč se splatností 3 dny na účet.
 • V určeném období (vánoce, svátky, víkendy .. ) si poskytovatel vyhrazuje právo účtovat si storno poplatek v plné výši dané objednané služby a to i v případě dárkového poukazu.

 • Dostaví-li se klient na objednanou službu se zpožděním, poskytovatel zkracuje dobu služby tak, aby následující klient mohl být obsloužen bez prodlevy. Klient uhradí sumu za celou proceduru dle ceníku.

 • Nedostaví-li se klient ve smluveném termínu bez předchozí změny či zrušení, poskytovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek 500 Kč. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto klienta již neobjednat.

 • Platba je možná v hotovosti i kartou.


Dárkové poukazy

 • Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.
 • Platnost dárkového poukazu nelze prodloužit po platnosti.
 • Dárkový poukaz lze využít pouze na službu, která je na něm uvedena.
 • Dárkový poukaz je platný ode dne vystavení poukazu včetně, do dne uvedené platnosti poukazu.
 • Dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti, poté klient ztrácí nárok na jeho využití.
 • Klient musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohl poskytovatel ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak klient neučiní, poukaz nemusí být akceptován.
 • Dostaví-li se klient na objednanou službu s dárkovým poukazem po jeho platnosti, poskytovatel si vyhrazuje právo klienta odmítnout. Službu může provozovatel poskytnout v případě, že za ní klient zaplatí cenu dle ceníku.
 • Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, poskytovatel tuto hodnotu odečte od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí klient poskytovateli ihned na místě. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.

Odmítnutí služby

Ošetření může být odmítnuto v těchto případech:

 • klient trpí kontraindikacemi
 • klient se dostaví na ošetření v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
 • klient se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
 • klient se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu
 • klient se dostaví v doprovodu vice osob nebo předem nenahlášeného doprovodu
 • klient se bude chovat nevhodně či vulgárně
 • V případě odmítnutí služby si poskytovatel vyhrazuje právo nárokovat po klientovi storno poplatek 500Kč.

Doprovod

 • Klienta může po předchozí domluvě s poskytovatelem na službu doprovázet maximálně jedna osoba starší 15 let (dále jen "doprovod"). Poskytovatel může přítomnost doprovodu zakázat.
 • Doprovod se musí po celou dobu služby chovat slušně, příliš nemluvit a nenarušovat průběh návštěvy. Doprovodu nevznikají nároky na využívání vybavení provozovny.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo doprovod kdykoliv vyzvat k odchodu.
 • Přítomnost dětí do 15 let (jako doprovod klienta) v době klientovy objednané služby je zakázaná. Pokud klient nemá hlídání pro dítě v době objednané služby, je povinen se do 24 hodin před začátkem služby předobjednat na jiný, vyhovující termín.

Osobní věci a cennosti

 • Poskytovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po ošetření v prostorách provozovny nenese odpovědnost.

Ceník

 • Platný ceník všech služeb je k nahlédnutí na provozovně, webových stránkách salonu. Ceny jsou smluvní a platí pro základní pracovní dobu od pondělí do pátku.
 • Objednáním služby klient souhlasí s uvedenými cenami.
 • Ceník aktualizován a platný od 1.2.2022
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit bez udání důvodu a předchozího upozornění.
 • V případě nutnosti vyšší spotřeby materiálu nebo času si poskytovatel vyhrazuje právo cenu po upozornění klienta navýšit.
 • Poskytovatel není plátce DPH

Prodej a reklamace produktů

 • Zaplacením produktu klient souhlasí s obchodními podmínkami a cenou produktu.
 • Produkt je možné reklamovat do 30 dnů ode dne zakoupení pouze v původním balení, neotevřený, nepoužitý a po předložení dokladu o koupi.
 • Poskytovatel nenese zodpovědnost za případné alergické reakce klienta nebo jiných osob po použití zakoupeného produktu.

Reklamace služeb

 • Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele.
 • Reklamaci podává výhradně klient ihned po vykonání služby, nejpozději však do 48 hodin od zahájení služby.
 • Reklamace se vyřizuje pouze formou osobní návštěvy provozovny a následným sepsáním reklamace.
 • 100% garance kvality a vrácení peněz v plné výši, pokud při placení služby klient není spokojen
 • Reklamace - Lash Lifting/Brow Henna
 • Při této službě pracující s vlastními řasami/obočím klienta může ve výjimečných případech stát, že nezapůsobí. V tomto případě má klient tyto možnosti
 • Vrácení 50% z ceny (částka bude vyplacena hotově nebo se zašle na účet klienta)
 • Druhá aplikace ZDARMA - nutno využít do 30 dnů ode dne reklamace.
 • Reklamaci lze uplatnit do 72 hodin a to osobně nebo zasláním fotografie.
 • Nárok na reklamaci zaniká, pokud ze strany klienta došlo k jednání, které způsobilo nadměrné slzení (neohlášená nemoc, kontraindikace v podobě hypercitlivosti očního okolí nebo otevírání očí během procedury..)

 • Nárok na reklamaci zaniká v případě kontraindikací jako je těhotenství nebo jiné hormonální změny, kdy je klient upozorněn na možnost ovlivnění výsledku, s čímž je klient seznámen předem.

Klientská karta

 • Před první poskytovanou službou je klient povinen vyplnit pravdivě zákaznickou kartu obsahující informace o kontraindikacích, alergiích, aj. a podepsat poskytovateli informovaný souhlas s jeho ošetřením.
 • V případě, kdy klient odmítne poskytnout poskytovateli vyžadované osobní údaje, nebo odmítne podepsat informovaný souhlas, si poskytovatel vyhrazuje právo klienta odmítnout.

Ochrana osobních údajů

 • Některé údaje poskytnuté při registraci klienta na služby a ošetření poskytované firmou Salon ANDY se sídlem Vrchlického 735, 544 01 Dvůr Králové n/L, mohou mít povahu osobních a citlivých údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném znění firma Salon ANDY jako správce osobních údajů se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila. Zpracovatelem osobních a citlivých údajů je taktéž Salon ANDY/Andrea Machková.
 • Plné znění ochrany osobních údajů je možné si pročíst v Salonu ANDY.

Platnost a účinnost

 • Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1.4.2019 , tvoří nedílnou součást uzavřené ústní úmluvy o poskytnutí služeb. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Děkuji za respektování obchodních podmínek tohoto salonu.